Österbottniskt fiske i senaste Farnet!
Klicka på bilden

Information om Kustaktionsgruppen (KAG) i Österbotten

Aktion Österbotten r.f är en lokal aktionsgrupp som förverkligar bl a Svenska Österbottens Leader-program under perioden 2007-2013. Föreningens verksamhetsområde är Karleby – Kristinestad. Aktion är programvärd för Kustaktionsgruppen för fisket i Österbotten perioden 2007-2011. Programmet är utarbetat i samarbete med fiskets regionala organisationer, Österbottens Fiskarförbund och Österbottens Yrkesfiskare.

 

Kustaktionsgruppens verksamhetsområde sträcker sig längs den Österbottniska kusten. KAG är en av de sju nationella fiskegrupper och program som Jord- och skogsbruksministeriet prioriterat för perioden 2007-2013. En betydande finansiär för genomförandet av programmet kommer från den Europeiska fiskerifonden. Verksamhetsmodellen är ny för fiskerinäringen. KAG skall bedriva Leader liknande verksamhet för utveckling av fiskerinäringen.

 

Grundtanken med programmet för KAG bygger på övertygelse om att det finns framtidstro inom fiskerinäringen och att denna framtidstro kan kanaliseras till ett engagemang för lokalsamhället och näringen. KAG-programmet och Leader-programmet har ett mycket nära samarbete. Dels förvaltas båda programmen av Aktion och dels kompletterar innehållet i programmen varandra. Programmen betonar betydelsen av kunskap, engagemang, entreprenörskap och hållbar utveckling.

 

Målsättning

Målsättning med programmet är att bibehålla och skapa nya arbetstillfällen inom fiskerinäringen genom att diversifiera verksamheten inom yrkesfisket och att stöda detta genom att stärka kunskapsbasen, fiskekulturen och verksamheter som tangerar fisket. Målsättningen är även att utveckla svenska Österbotten till ett fönster mot Sverige och övriga Norden kring kunskap och kulturutbyte. Kunskapsutveckling, kulturarv är de strategiska åtgärdshelheter som valts för att uppnå målsättningen med den lokala utvecklingsstrategin.

 

Målgrupp för programmet

Målgruppen för programmet är byar, föreningar, företag och enskilda näringsidkare eller sammanslutningar av dessa med speciell fokus på ungdomar och kvinnor. Bland företagen beaktas speciellt yrkesfiskare i kategori I, II, III, fiskodlare, fiskhandeln, fiskförädlare och företag inom besöksnäring. Kommunerna har en central roll som samarbetsparter och kan även vara projektägare om det är praktiskt mest fördelaktigt.

 

Organisation

Organisation för genomförande av programmet består av en projektchef och en arbetsgrupp. Arbetsgruppen tillsammans med projektchefen har en central roll i strategin för genomförande av programmet. Arbetsgruppens medlemmar valdes på Aktions vårmöte 28.04.2008. Till ordförande för gruppen valdes Mats Brandt. De övriga i arbetsgruppen består av representanter för kommunerna, för näringsorganisationerna och för privatföretagarna. Till projektchef är Mikael Nygård vald. Den regionala fördelningen har beaktats vid tillsättande av arbetsgruppen.