Sammandrag över beviljade projekt

 

Fisk – ett smarth val

Projektets syfte och målsättning är att allmänt höja kunskapen kring matfisk och betona vikten av att äta fisk. Projektet kommer även att lära ut fiskhantering och här ingår också filetéering av bl.a. gädda för yrkesfiskare. Även tillredning ingår i projektet där man lyfter fram den närfångade fisken. Målsättningen är också att öka tillgången på infomaterial om fisken som råvara i våra trakter, att hitta den fisk som bäst lämpar sig som matfisk vid varje säsong och stimulera till ökad konsumtion av fisk. Erfarenheterna i projektet samlas och dokumenteras för att genom konkreta bilder visar hur man hanterar fisk och för att ge ut en samling recept.

 

Projektägare: Finlands svenska Marthaförbund r.f.


 

Norsfisket – Attraktivt och lönsamt igen

Syftet och målsättning med projektet är att mobilisera fiskare så väl yngre som äldre i Malax och Maxmo, alternativt annat område för att få igång ett lönsamt hållbart exportfiske på nors.
Norsen levererades i huvudsak tidigare till foderindustrin men i projektet är det nu också önskvärt resultat att få leverera nors till de inhemska konsumenterna. Projektets målsättning är också skapa en alternativ lösning till hur man förvarar råvaran p.g.a. kort säsong och skapa förutsättningar för en hållbar och lönsam logistik. Utreda pålitligheten för avyttring.
Informera om projektets resultat och hur man kan utveckla norsfisket ytterligare samt även utveckla en hållbar lösning för att sortera fisken manuellt (nors, braxen, mört mm.) till kommande säsonger. Utveckla fiskehamnarna i Åminne och Maxmo, eller annan ort för ändamålet. Utreda ifall det finns en byggnad som kunde fungera som logistikcentral, innan råvaran sänds iväg.

 

Projektägare: Malax Fiskargille r.f.


 

Utbildning för fiskare

Projektets syfte är att höja kunskapsnivån för yrkesfiskarna dels genom specifika säkerhetskurser som krävs idag, dels även genom seminarier och studiebesök som gagnar syftet och höjer kompetensen allmänt hos den enskilde yrkesutövaren.

 

Projektägare: Österbottens Yrkesfiskare r.f.

 

 

Farfar och jag

Inom fisket är medelåldern oroväckande hög och inom en överskådlig framtid har många av de aktiva yrkesfiskarna gått i pension. Därför ligger det i yrkesfiskarnas fackliga organisations och i konsumenternas intresse att aktivera unga med intresse för fiskerinäringen. Tanken med projektet är att föra kunskapen vidare och väcka intresset för yrket och bevara fiskekulturen.
I projektet sammanförs unga med en mentor för att på ett praktiskt sätt få bekanta sig med yrkesfisket. På detta sätt förmedlas erfarenheter och kunskap, dessutom planeras studiebesök för deltagarna.

 

Projektägare: Österbottens Yrkesfiskare r.f.

 

 

Torkade fiskprodukter II

Målsättning med projektet är att utöka kunskapen om processer och marknad för torkade fiskprodukter – omvärldsbild, samt engagera olika aktörer i en process att utveckla produkter och inleda produktion baserat på fisk, fiskskinn (outnyttjade fiskarter).
Produkterna skall analyseras för att få testresultat av näringsinnehåll och övrigt innehåll. Projektets målsättning är även att uppnå en kännedom om marknaden och intresset för produkten som livsmedel och som mat för sällskapsdjur.
Syftet är att utöka arbetstillfällena inom näringen samt bidra på ett positivt sätt till en minskad miljöbelastning och utökad resursanvändning av outnyttjade fiskarter och biprodukter från fisk.

 

Projektägare: Företagshuset Dynamo Ab

 

 

Projekt Torkad Fisk – ”En Modern Framgångsprodukt”

Syftet och målsättning med projektet är att få en samlad och dokumenterad information om produktion/teknologi/marknad/samarbetsmöjligheter för torkad fisk. Informations spridning till intresserade aktörer/företag om möjligheter som vill utveckla sin fiskförädlingsverksamhet eller inleda ny verksamhet –företag vilket också innebär arbetstillfällen. Dessutom är målet att utvidga samarbetet över landsgränserna och skapa viktiga kontakter till företagen. Målsättningen med projektet är även att bidra till en förbättrad miljö en verksamhet med ett positiv ”ekologiska fotavtrycket” d.v.s. projektets intresse är att ta vara på de resurser som havet utgör, utan att anstränga den fiskmängd som finns, och samtidigt bidra till en miljövårdande åtgärd – indirekt reduceringsfiske med fortsatt förädling till livsmedel.

 

Projektägare: Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

 

 

Ett utvecklingsprogram för arbetseffektivering vid kustfiske med fälla

För strömming och siklöja konstrueras en kombinerad fisksump och fiskhus som instängningsredskap i stället för kilformade konstruktioner. Fiskhuset skall gå att delvis pumpa upp till ytan med luft för att underlätta själva vittjningen. Detta möjliggöra att en del av fångsten tillfälligt kan sparas levande utan att skadas för utjämning på marknaden. Projektet kommer att utveckla och utprova en mer ergonomisk arbetsmetod att med hjälp av luftkuddar samla ihop fisken i ett hörn. Därifrån kan man sedan lyfta bort fångsten med att konstruera en enkel och effektiv var mans lösning. Utveckla lyftredskap av fångsten och andra behövliga lyft från och till båten för förvaring eller landtransport. Utvecklingen skall underlätta arbetet och gör det både ergonomiskt och säkrare för den enskilde fiskaren.

 

Projektägare: Lars Sundström ,Yrkesfiskare

 

 

Ergonomiskt hjälpmedel i yrkesfisket

Investering i lindragare monterad på fiskefartyg. Målsättningen är att göra fisket mer rationellt samt förenkla det fysiska arbetet för den enskilda yrkesutövaren. En demonstrationsdag kommer även att arrangeras av den sökande. Detta blir ett tillfälle för andra yrkesfiskare att bekanta sig med hjälpanordningen.

 

Projektägare: Börje Sundström, Yrkesfiskare

 

 

Infocenter för fiskerinäringen

Projektets syfte är att göra en förstudie över möjligheterna att skapa ett infocenter för fiskerinäringen på a) webben, och b) att utreda behovet och möjligheterna att skapa ett fysiskt infocenter i anslutning till Österbottens Fiskarförbunds verksamhet.

 

Projektägare: Österbottens Fiskarförbund r.f.


 

Fisken gör festen

Utvecklingsprojektets syfte är att bevaka fisknäringens synlighet på evenemanget den Österbottniska Matfesten på 3 arenor genom att koordinera och samla företag och organisationer som arbetar inom fisknäringen. Aktörer erbjuds möjlighet att bidra till att göra den Österbottniska Matfesten till en ypperlig arena för att höja intresset för fiskerinäringen allt från redskapstillverkning, fiskemetoder till färdig produkt . Dessutom erbjuds de projekt som finansierats via Kustaktionsgruppens program att visa upp resultaten vid detta tillfälle. Genom att samla aktörerna får man en synligare helhet. Fisken gör festen är ett synergisamarbete mellan ett Leaderprojekt Matfesten och ett KAG-projekt (fiskeleader).

 

Projektägare: Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab


 

Utläggningsrobot

Målsättningen med projektet är att underlätta - rationalisera arbetsmoment i vinterfisket för den enskilda yrkesfiskaren vilket torde resultera i förbättrad ekonomi i fisket. Demonstrationstillfällen kommer att ordnas för intresserade yrkesfiskare som ett led i samarbete med yrkeskåren. Vilket innebär att alla intresserade har möjlighet att testa redskapets ändamålsenlighet.

 

Projektägare: Boda Fisk och Frakt Öb


 

Fiskskinnsgarvning i Pedersörenejden

Projektet kommer att använda sig av vegetabiliska garvningsmetoder av miljömässiga orsaker. I planen ingår en introduktionsdag med föreläsning och ”prova-på-kurs” samt en kurs i sömnad och att designa egna produkter av fiskskinn.
Projektet riktar sig till såväl textillärare i grundskolan som lärare och elever på pälssömnadslinjen vid Mellersta Österbottens Yrkeshögskola. Planerna är också att delta på en modeshow i nejden med produkter som designats och sytts inom ramen för detta projekt. Målsättningen på sikt är att skapa ett konsthantverk med fiskskinn i kombination med andra material i nejden samt utveckla nytt kunnande och öka tillvaratagande av biprodukter från fiskerinäringen.

 

Projektägare: Pedersöre medborgarinstitut

 

 

Studieresa för fiskskinnsgarvare

Syftet med studieresan är en fortbildnings och kunskapshöjande studieresa där deltagarna inspireras till nytänkande gällande fiskskinnsgarvningen. Studieresan går till Beckedahls folkhögskola där deltagarna får ta del av andra garvningsmetoder och samtidigt skapa nya kontakter utanför landets gränser vars intresse är förankrade i skinngarvning.

 

Projektägare: Korsholms vuxeninstitut


 

Biobränsle för fiskerinäringen

Projektets målsättning är att göra en utredning om möjligheter för användningen av biodiesel i Österbotten inom fiskerinäringen. Möjligheter till såväl praktiska, tekniska, logistiska samt ekonomiska lösningar skall ses över. En handbok för fiskare kommer att tas fram för vilka möjligheter biodieseln erbjuder. Projektet ämnar skapa förutsättningar för förtjänstfullt utnyttjande av biodiesel för att förbättra miljövänligheten inom fiskerinäringen samt att lyfta fram de eventuella hälsoeffekter som biodiesel har på personer som vistas i eller i närheten av avgaserna. Ytterligare så försöker man inom projektet leta efter ett område med en passande näringsidkare som skulle kunna fungera som demonstrationsobjekt och skapa nätverk bland de olika aktörerna för att optimera utnyttjandet av biodiesel. En praktisk del av projektet inkluderar även verkliga motortester i laboratorium samt ute till havs med olika typer av biodiesel utgående från fiskerinäringens krav och behov.

 

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

 

 

Notdragning vid Bergöfjärden

Bergö Fiskargille r.f. i samarbete med Petalax Fiskargille r.f. har planerat genom köptjänster att genomföra en Notdragningsdag med inriktning på att fånga nors. Till denna dag kommer aktörerna att informera allmänheten genom annonsering om aktiviteten med förhoppning om att väcka intresse för fisket och notdragning. Projektets målsättning är att öka kunskap i frågor som berör ämnet.

 

Projektägare Bergö fiskargille r.f.

 

 

Nordiskt studiebesök i samverkan

Projektet är en Nordiska studieresa för aktörer inom fiskerinäringen. Studiebesöket arrangeras under tiden 11– 15.10.2011. Under studiebesöket kommer man att besöka den internationella branschmässan Danfishing i Ålborg samt besök hos andra nordiska fiskerigrupper (FLAG) och lokala aktionsgrupper (LAG) både i Danmark och Sverige. Under resan kommer ett utbildningsseminarium att arrangeras på färjan under hemtransporten. Resans syfte är kunskapsutveckling och nätverkande samt att uppmuntra och främja fortsatt aktivitet och dessutom visa på diversifieringsmöjligheter för aktörer inom fiskerinäringen.

 

Projektägare: Aktion Österbotten r.f./KAG

 

 

Dokumentering av det Österbottniska fisket

Projektets syfte är att sprida information genom dokumentation av det Österbottniska fisket i form av film med historisk bakgrund. Projektet skall göra fem dokumentärer fokuserat på olika fiskarter och vilka fångstmetoder som brukats och hur det ser ut idag. På basen av dessa fem filmer görs en sammanställning av det filmade materialet till en 30 minuters lång informationsfilm. Ett historiskt och nutida dokument över verksamheten. Filmen kommer att översättas till finska och engelska för att nå en större grupp. Filmerna är ett effektivt verktyg vid konkreta utvecklingsförslag för fisket i Österbotten. Filmerna skall ligga till grund som framtida verktyg vid informationstillfällen och vid olika kontakter till myndigheter och beslutsfattare för att effektivt kunna ge insikt i det Österbottniska fisket.

 

Projektägare: Österbottens Yrkesfiskare r.f.


 

OptiFish 2

Målsättning med projektet är att vidareutveckla de inledande projektet OptiFish genom att utöka ett bredare samarbetsnätverket med företag för att därmed kunna uppnå ett slagkraftigare resultat. I projektet kommer produktutvecklingen av produkter av nygamla fiskarter att fortsätta. De nya produkterna från projektet kommer att testas i olika produktionskök och dessutom kommer man att utreda om det finns en marknad för de olika produkterna genom allmän marknadsföring till företag. Produkterna kommer att mer specifikt formges så att de kan förverkligas inom livsmedelsindustrin och förpackas i ändamålsenliga förpackningar. Detta förutsätter samarbete även med emballagetillverkande företag och maskinkonstruktörer inom livsmedelsbranschen. Även jobba för samarbete med företag om frågor gällande samordning av logistik både lokalt och nationellt. Även utbildning och fortbildning är på projektets agenda.

 

Projektägare: Optima samkommun


 

Sälpingers

Målsättningen med test av pingers är att utreda om man kan erhålla så pass mycket bättre fångster i nätfisket jämfört med normalt nätfiske att det lönar sig för den enskilde fiskaren att investera i pingers. Att utreda hur man skall använda pingers för att lura sälarna och få bättre fångster. Även att testa pingers i samband med stationärt fällefiske.

 

Projektägare: Österbottens Fiskarförbund r.f.


 

Minimera dina kostnader

Projektets målsättning är att minimera de kostnader som fiskarna har som företagare genom att ordna kurs i datoranvändning och visa på att användningen av datorn är ett tidsbesparande effektivt arbetsredskap.
Projektet skall ordna kurs i datoranvändning skräddarsytt för fiskare –fiskföretagare. Resultatet är att själva kunna göra egna fakturor- fakturera, göra egna forsedlar och etiketter göra upp fångststatistik mm.
Kursen kommer att gå av stapel under hösten 2010 och vintern 2011 i när området.

 

Projektägare: Österbottens Yrkesfiskare r.f.


 

Fiskekultur och Fisk som Kultur

Sett ur ett lokalhistoriskt perspektiv var fisket och fiskenäringen i Kristinestad en gång i tiden en betydande fisklandningsplats med fiskrökerier och fiskhandlare.

Med projektet ”Fiskekultur och Fisk som Kultur” grundläggs ånyo denna betydelse genom att etablera en ny Fiskmarknad i Kristinestad med kring aktiviteter, ett återkommande helhetskoncept i flere dagar med kunskapsöverföring och attitydpåverkan för fiskenäringen.

Ett koncept där man skapar kontaktytor mellan producent/förädlare och konsument genom visuella upplevelser samt smak- och doftupplevelser. Utökar sortimentet av fiskprodukter och olika seminarietillfällen med bl a fisk som näringsbas i regionalt, nationellt och EU perspektiv.

 

Projektägare: Helge och Tauno Miettunens stiftelse


 

Projektet Fiskskinnsgarvning

Inom projektet skall projektägaren öka kunskapen och tillvaratagandet av fiskskinn
För att nå målsättningen i projektet har man indelat projektet i fyra moduler i den första modulen marknadsförs fiskskinn allmänt som material för att väcka intresset.
Följande skede är att informera och utbilda fiskare hur hantera fiskskinn för att hålla hög kvalitet på råvaran. Nästa steg blir insamling av råmaterial och anskaffning av verktyg.
Sen kommer projektet in i själva utbildningen i hantverket garvning, sömnad och produktutveckling av fiskskinn.

 

Projektsägare: Vuxeninstitutet i Korsholm


 

Projekt Informationsdrive 2010

Projektets målsättning är att producera grundläggande och aktuellt material om fiskerinäringen i Österbotten på svenska, finska och engelska och att marknadsföra informationsmaterialet om fiskerinäringen till allmänheten och skolorna.
Projektet ger ökad kunskap hos allmänheten och skolorna i regionen samt hos fiskeritjänstemän i Finland om fiskerinäringen i Österbotten.

 

Projektägare: Österbottens Fiskarförbund r.f


 

Projektet Fisket som näring

Granösunds fiskeläge utgör ett kulturarv och skall öka allmänhetens intresse och kunskap för fisket som näring samtidigt visa på hur en skärgårdsbo levde och livnärde sig förr. De olika aktiviteterna som kommer att äga rum under projekttiden är olika temadagar även riktat till skolungdomar där eleverna aktivt får vara med om att bla plocka strömming ur nät gäla och halstra. Olika temadagar för den breda allmänheten där projektet arbetar med praktisk tillredning av olika fiskarter. Dessutom temadagar med inriktning på fiskeredskapstillverkning mm.

 

Projektägare: Replot skärgårds hembygdsförening r.f


 

Projekt Kustfiskarens Sushi

Syftet med projektet är att innovativt och kreativt ta del av de globala trender och händelser som möjliggör olika slag av verksamheter för kustbefolkningen och en användning av de resurser som havet erbjuder. Den allt större medvetenheten om klimatförändringar och befolkningens ökade uppfattning om hälsa och livsmedelskonsumtion skapar goda förutsättningar för både produktion och försäljning av fisk/fiskprodukter.
Projektet skall via olika produktutvecklingsinsatser och processer utveckla en eller flera sushiprodukter baserat på för kustfisket förekommande fiskarter. Dessutom i mån av möjlighet använda underutnyttjade fiskarter som har god förekomst i kustfiskeområdenas fiskevatten. Ytterligare skall den råa fisken (sushin) kombineras med närodlade jordbruksprodukter som passar som ett ersättande råmaterial till det traditionella riset.
Målet är att skapa arbetstillfällen för fiskare, fiskförädlare, handeln och för olika kringtjänster som omger livsmedelsproduktion och hantering.

 

Projektägare: Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy


 

Projekt Fiskrens och bifångster

Målsättningen är att hitta nya och alternativa avsättningsmöjligheter för fiskrenset och bifångsten i det österbottniska yrkesmässiga fisket och att utreda om fiskrenset och den oönskade bifångsten kunde bli en inkomstkälla för fisket och utreda yrkesfiskarnas intresse att rikta sitt fiske efter underutnyttjade fiskarter samt att utreda förmånligaste alternativet/-en för uppsamlingen av fiskrenset och bifångsten.
Även att utreda hur logistiken borde utvecklas för att minimera kostnaderna för tillvaratagningen av fiskrenset, bifångsten och den outnyttjade fiskresursen

 

Projektägare: Yrkeshögskolan NOVIA


 

Ammattikatiska/merta

Projektets syfte och målsättning:
Aktiebolaget Kivikangas Oy har som målsättning att förena erfarenhet och kunnande inom redskapsutveckling och marknadsföring. Utveckla nya fångstmetoder för yrkesfiskarna dvs en fiskekatse (mjärd) för ett effektivt yrkesbruk ( selektiv och sälsäker). Ett lyckat utvecklingsarbete ger yrkesfiskarna nya arbetsredskap och nya yrkesmässiga metoder. Nya modeller möjliggör även öppnande av nya exportmarknader. Vilket också kan innebär tryggande av arbetsplatser.

 

Projektägare: Kivikangas Oy

 

 

Havets Guld

Projektets syfte och målsättning:
Målsättningen med projektet är att höja andelen fiskkonsumtion i den offentliga sektorns storkök i kommunerna Korsnäs och Malax med 50%. Synliggöra fisken i skolorna i samband med Världsarvsveckan 2010. Information till lokala fiskare och fiskförsäljare om de lokala storkökens arbetsprocesser och utvecklingsbehov. Områden som berörs av utvecklingsåtgärder är bl.a storkökens arbetsrutiner och råvarubehov, offentlig upphandling och utvecklande av fiskprodukter, förpackningar, hygien, frakt mm. Informera kommunernas storkök genom inspirations- och utbildningsdagar med temat vildfisk.

 

Projektägare: Yrkesakademin i Österbotten (YA)


 

Utsättningsverktyg för nät

Projektets syfte och målsättning:
Målsättningen med projektet är att underlätta det fysiska arbetet med vinterfisket och göra vinterfisket mer rationellt och lönsamt med hjälp av ny innovation radiostyrd utsättningsverktyg för nät under isen. Redskapet kommer att utlånas som undervisningsmaterial för användning och jämförelse med andra motsvarande redskap som finns på marknaden i projektet Vinterfisket attraktivt och lönsamt igen.

 

Projektägare: Anders Gädda ( yrkesfiskare I)


 

Temadag-Sälfria zoner

Projektets syfte och målsättning:
Det yrkesmässiga fisket genomlever svåra tider bl. a på grund av sälskador , minskade fångster av önskade fiskarter. Från yrkesfiskarna finns behovet av konkreta åtgärder för att få en lösning på problematiken. Projektets målsättning är att öka kunskap i frågor som berör ämnet. Innan större investerings och utvecklingsplaner görs är det av vikt att kunna få aktuell information från de instanser och utvecklare som arbetat med utvecklingsfrågor kring sälfria fiskeområden. Därför arrangerar Aktion Österbotten r.f. och söker finansiering ur Kustaktionsgruppens program för en Tema dag under rubriken Sälsäkra–zoner. Till Temadagen kommer expertis på området att bjudas in för att ge aktuell information och kunskap om resultaten. Projektet skall ev. leda fram till att inrätta s.k. sälfria zoner, med hjälp av den senaste tekniken och med den erfarenhet och kunskap som är aktuell.

 

Projektägare: Aktion Österbotten r.f.


 

Optifish

Projektets syfte och målsättning:
Målet med projektet är att få fram fiskprodukter både som färska och tillredda av otillräckligt nyttjad fisk t ex. braxen, mört, gädda och nors.
Målet är att få fram konkurrenskraftiga produkter i förhållande till andra fiskprodukter både kvalitetsmässigt och prismässigt.
Målet är också att skapa ett nära samarbete med lokala fiskare och fiskförädlingsföretag för att garantera tillgång på råvara. Uppmärksamma och medvetandegöra konsumenter på alternativa fiskarter. På så sätt kunde även andra fiskarter än de som traditionellt sett har ekonomisk betydelse i nu läge, även tidvis ha ett ekonomiskt värde. Projektet skapar ett nära samarbete med flera aktörer, såsom lokala fiskare och fiskförädlingsföretag för att garantera tillgång på råvara. Produktutveckling och utveckling av recept för storhushåll kring alternativa fiskprodukter och användnings möjligheter. Utbildning och fortbildning för personal inom storhushåll. Utbildning och fortbildning för näringsidkare inom fiskbranschen och inom fiskförädling.

 

Projektägare: Optima samkommun


 

Vinterfisket, attraktivt och lönsamt igen

Projektets syfte och målsättning :
De senaste decennierna har utvecklingen inom vinterfisket inte utvecklats i önskvärd takt. Vinterfisket kan utvecklas mer och därmed öka den ekonomiska situationen för de enskilda fiskarna. Vinterfisket kunde utvecklas för att förse närområdets konsumenter med färsk fisk under vinterhalvåret. Projektet utgår från fiskarnas behov av redskap och teknologi. Utveckla vinterfisket till att bli lättare arbetat och mer lönsamt. Projektet kommer främst att utveckla fisket på sik, abborre, gädda och lake med ryssjor och nät samt notdragning av strömming under is. Projektets syfte är också imagehöjande för fiskerinäringen. Dessutom skall projektet vara nätverksbyggande både för enskilda fiskare och regioner emellan. Stärka framtidstron till fisket bland yrkesfiskarna och stärka samhörigheten och samarbetet mellan yrkesfiskarna.

 

Projektägare: Österbottens Yrkesfiskare r.f.


 

Strategiprogram för yrkesfisket

Projektets syfte och målsättning:
Projektets syfte är att ta fram helhetsstrategier för det Österbottniska yrkesfisket. Projektet skall hjälpa yrkesfiskarna att formulera sina framtidstankar i ett strategiprogram, där konkreta åtgärder i kort, medellångt och långt perspektiv presenteras. Via strategiarbetsprocessen får yrkesfiskarna ett instrument att ”positionera” sig på marknaden och planera sin egen verksamhet över en längre tidsperiod. En informationsbank med lätt tillgänglig information för aktörerna, skall vara en del av projektet. Yrkesfiskets status bör höjas. För att nå detta bör sammanhållningen bland yrkesfiskarna stärkas. Yrkesstoltheten som livsmedelsproducent bör stärkas. Tanken är att processen kring resultatet av strategiarbetet skall stärka yrkesfisket i Österbotten och göra Österbotten till en ledande fiskeregion i Finland.

 

Projektägare: Österbottens Yrkesfiskare r.f.


 

Branschseminarier

Projektets syfte och målsättning:
Projektets syfte är att arrangera branschseminarier för fiskerinäringen med olika aktuella teman.  Lägga ut informationen på internet och i massmedia. Målsättningen är att öka kunskapen i frågor som berör fiskerinäringen, alla aktörer inom fiskerinäringen ges möjlighet att få samma information och kunskap samtidigt.Att stärka samhörigheten och sammanhålliningen bland aktörerna inom fiskerinäringen.Öka fiskerinäringens synlighet i samhället och därmed näringens image.Bidra till framtidstron inom näringen.

 

Projektägare: Österbottens Fiskarförbund r.f.


 

Fisken som upplevelse

Projektets syfte och Målsättning:
Skapa nya säljbara fiskrätter av otillräkligt nyttjade fiskarter,samtidigt skapa recepthäfte för att distribueras allmänt till organisationer inom bespisning och fisket. Arrangera allmänna försäljningstillfällen för fiskare och förädlare. Arrangemang av seminarier och Workshops plattform för fiskare och förädlare att uppmärksamma allmänheten på fisket.

Arrangerande av programpaket för att uppmärksamma fisket och fiskekulturen.

 

Projektägarae: Kilens understödsförening r.f.


 

”Natur och Fiske” 2009

Projektets syfte och målsättning:
Målsättning är att öka barn och ungdomars intresse i fiske och yrkesfiskets betydelse.
Utbildningen kommer att ge barn och ungdomar i distriktet kunskap och förståelse för fisket samt viktiga faktorer som miljövård och förbättring av biotoper vilket har betydelse för framtida generationer. Också kunskapshöjande projekt inom olika fiskeredskap och användning,. Projektet skall om det utfaller väl kunna erbjudas andra 4h föreningar ett liknande koncept.

 

Projekt ägare: Nykarleby 4H, medsökanden Pedersöre 4H, Larsmo 4H, Oravais 4H.


 

Seminarium UTMANINGAR FÖR KUSTFISKET GOTLAND-ÖSTERBOTTEN

Syfte och Målsättning för det ansökta projektet:
Syftet med projektet är att skapa kontakter utreda förutsättningarna för ökat hållbart samarbete med de Gotländska kustfiskenäringen. Seminariet skall även vara en informations,- och inspirationskälla och ett kunskapsutvecklande projekt riktat till yrkesfiskarna.

Målsättningen är även att deltagarna i projektet skall ta del av hur Fiskeriverket i Sverige ser på framtida utvecklingen ur ett hållbart perspektiv inom fiskerinäringen.

Projektet kommer att ligga som underlag för fortsatta åtgärder dvs ett samarbetsprojekt med målet att öka medvetenheten om alternativa arbetsmetoder och möjligheten till effektivisering för en hållbar utveckling både miljö,-och resursmässigt. Projektet skall leda fram till kreativitet och nytänkande bland yrkesverksamma inom näringen.

 

Projektägare: Österbottens Yrkesfiskare r.f.


 

Kombiryssja

Syfte och Målsättning för det ansökta projektet:
Österbottens Fiskarförbundet r.f. har tillsammans med yrkesfiskare planerat och förberett ett projekt för att testa en kombiryssja, som består av en normal sikfälla förlängd med en mindre ryssja för strömmingsfiske. Materialet i ryssjorna är av sälsäkert dynema. Avtal görs på leasing av ryssjan med den tillverkare som lämnat förmånligaste offerten.

Projektets idé bygger på att man skall klara sig med ett redskap istället för två samt att man skall kunna kontrollera den mängd strömming man vill ha. Idén är ny så till vida att man inte eftersträvar en maximal mängd fisk, utan istället en maximal fångst mängdmässigt och som ger en god ekonomi i fisket. Projektets syfte är att testa ett dylikt kombiredskap och jämföra ekonomin i fisket mellan dagens system med två skilda ryssjor med fisket med en ny kombiryssja. Projektet inför ett nytänkande som påvisar att det inte är fångstmängden som är avgörandet för ekonomin i fisket utan ett optimerat fiske i förhållande till marknaden. Projektet bidrar också med framtidstro trots sälproblematiken.

 

Projektägare: Österbottens Fiskarförbund r.f.


 

Som fisken i vattnet

Syfte och Målsättning för det ansökta projektet: Att ge unga kunskapsutveckling om fiskerinäringen och den miljö som berör fisket. Skapa välfungerande nätverk med fiskarförbund, fiskeföreningar, skolor och 4H. Skapa en ny hållbar 4H produkt med fokus på fiskenäringen, genom att kunna erbjuda skolor fiske expeditioner ute i naturen i samarbete med yrkesfiskare. Med projektet vill föreningarna arbeta för att utveckla fungerande nätverk mellan olika aktörer som har samma målgrupp eller intressemål för verksamheten.

 

Projektägare: Malax-Petalax-Bergö 4H samt Sundom 4H


 

Utredning för Vägen till Fisk (Förädling i Storkök)

Syfte och Målsättning för det ansökta projektet: Syftet med projektet är att utreda förutsättningarna för ökad fisk i storhushåll. Utreda inställningen hos kökspersonal i den offentliga sektorns kök i svenska Österbotten till ökad användning av fisk. Dessutom utreda hur logistiken för fiskförsäljning fungerar samt vilka återförsäljare och förädlare som finns i branschen.

Projektet skall leda fram till attitydförändringar öka medvetenheten både hos konsumenter och storhushållspersonal. Projektplanen kommer att ligga till grund för eventuellt fortsatta åtgärder med målet att öka medvetenheten om användningsmöjligheten för olika fiskarter samt bredda produktutbudet och öka användningen av dessa allmänt.

Projektet skall om utredningen det påvisar leda fram till en projektplan för fortsatta åtgärder inom sektorerna: produktutveckling och marknadsföring distribution. Med produktutveckling syftar man till att utveckla nya fiskprodukter metoder genom allmänna och öppna utbildnings,- seminarietillfällen riktade till yrkesfiskare, förädlare och handeln.

Med marknadsföringen och distribution syftar man till främjande av marknaden för ofullständigt utnyttjad fisk och strävar till att finna flaskhalsar beträffande logistiken.

 

Projektägare: Ab Företagshuset Dynamo Oy